To projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego wnioskodawcą jest Gmina Miasto Częstochowa. Czym zajmujemy się na zajęciach?

Zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo. W czasie zajęć pracujemy różnorodnymi metodami: pogadanka, pokaz, obserwacja, burza mózgów, dyskusja, doświadczenia, eksperymenty, praktyczne działanie, gry i zabawy, rebusy, łamigłówki, krzyżówki. Zajęcia umożliwiają uczniom wykorzystanie wiedzy matematyczno-przyrodniczej w praktyce, eksperymentowaniu i dociekaniu.

Zajęcia dla uczniów uzdolnionych plastycznie rozbudzają wrażliwość na piękno, wyzwalają ekspresję twórczą oraz poszerzają horyzonty poznawcze. Rozwijają fantazję, pomysłowość i przyczyniają się do poznawania otaczającego nas świata. Rysowanie, malowanie, lepienie, wycinanie czy inne przejawy sztuki dziecięcej, doskonalą sprawność manualną. Dzieci ćwiczą koordynację wzrokowo-słuchową, zdobywają wiedzę dotyczącą różnych technik plastycznych.
Zajęcia dla uczniów uzdolnionych teatralnie. Uczniowie w czasie zabaw ćwiczą artykulację, pamięć, koncentrację uwagi, wrażliwość słuchową. Uczą się wyrażać emocje i uczucia gestem, mimiką i ruchem. Poznają rodzaje teatru, pracowników oraz ich zajęcia. Odgrywają scenki z użyciem kukiełek i pacynek. W tygodniu przedświątecznym p. Małgorzata Złotorowicz wystawiła wraz ze swoją grupą przedstawienie „Polskie tradycje bożonarodzeniowe”, zaś p. Marzena Poterek ze swoimi uczniami przedstawiła „Jasełka”.

Gry i zabawy rozwijające logiczne myślenie. W czasie zajęć uczniowie doskonalą umiejętności rozwiązywania zadań o podwyższonym stopniu trudności, sprawnego rachunku pamięciowego, samodzielnego i logicznego myślenia. Zajmują się problemem zastosowania matematyki w życiu codziennym.
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji. Uczniowie w formie zabaw ćwiczą pamięć wzrokową i słuchową oraz koncentrację uwagi. Utrwalają znajomość liter pisanych i drukowanych, podział wyrazów na sylaby. Rozróżniają samogłoski, doskonalą technikę płynnego i poprawnego czytania. Bawią się w zabawy wzbogacające słownictwo, a także wykonują ćwiczenia usprawniające zdolności analizy słuchowo-wzrokowej.

Zajęcia dla uczniów z trudnościami matematycznymi. Prowadzone są różnorodnymi metodami: praktyczne działanie, gry i zabawy matematyczne, łamigłówki, krzyżówki. Zajęcia rozwijają logiczne myślenie, doskonalą nabyte umiejętności matematyczne. Podczas zajęć dzieci wzmacniają pozytywne emocje i poczucie osobistego sukcesu.
Zajęcia socjo i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej. Uczniowie uczą się rozpoznawać i wyrażać emocje i uczucia, rozumieć własne potrzeby, aktywizować się, koncentrować, odprężać, wypoczywać, redukować napięcie emocjonalne. Głównym zadaniem jest stworzenie każdemu uczestnikowi przyjaznej i bezpiecznej atmosfery, budowanie i rozwijanie poczucia własnej wartości, stwarzanie możliwości do samorealizacji.

Zajęcia logopedyczne. W czasie zajęć uczniowie wykonują ćwiczenia usprawniające narządy mowy, rozwija słuch fonemowy, doskonalą koordynację, zwracają uwagę na wyrazistą wymowę samogłosek. Kształtują prawidłowe nastawienie głosu, utrwalają właściwy tor oddechowy, usprawniają motorykę artykulacyjną, rozwijają słownictwo, doskonalą pamięć oraz rozwijają koncentrację uwagi.