» Rekrutacja do klas pierwszych «

Harmonogram naboru do szkół podstawowych

Kryteria rekrutacji

WAŻNA INFORMACJA !
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do wybranej szkoły w terminie do 16.04.2021 r. godz. 15:00.
Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w szkole.

Potwierdzenie woli (POBIERZ)

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klasy I  (pdf)

 

W dniu 1 marca 2022 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie danej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 1 marca 2022 r. o godz. 9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 15 marca 2022 r. o godz. 15.00.

Strona dla rodziców będzie otwarta 1 marca 2022r. o godz. 9:00

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, musi zgłosić się do szkoły podstawowej w obwodzie. Dalszych informacji udzieli dyrektor szkoły. Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów. System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją. Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją. Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek.

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

Informacje o naborze: https://www.czestochowa.pl/nabor-do-klas-i-publicznych-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-20222023

Zarządzenie o terminach: https://bip.czestochowa.pl/zarzadzenie/1172454/zarzadzenie-nr-1995-2022

Zapraszamy do obejrzenia naszego filmu promocyjnego: