W roku szkolnym 2019/2020 oprócz oddziałów ogólnodostępnych startujemy również z oddziałem sportowym o profilu tenisa stołowego! W dniu 1 marca 2019 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych.

Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego – BEZPOŚREDNI LINK DO SP29https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa/Offers/UnitDetails/22

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 1 marca 2019 r. o godz. 9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 15 marca 2019 r. o godz. 15.00. Zamknięcie naboru do oddziału sportowego nastąpi dnia 07 marca 2019 r. o godz. 15.00.

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, musi zgłosić się do szkoły podstawowej w obwodzie. Dalszych informacji udzieli dyrektor szkoły.

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.

Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek.

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

Podpisany przez rodziców wniosek / zgłoszenie o przyjęcie do szkoły należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 1 marca 2019r. do 15 marca 2019r.
Niezłożenie w terminie wniosku do szkoły pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

 

http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2017/1360/akt.pdf