Autor: Małgorzata Blachnicka-Kajdzik

— — — — — — — — — — — — —

Cele:

 • uczczenie 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • przypomnienie głównych założeń Konstytucji 3 Maja i jej roli w historii narodu polskiego
 • ukazanie sylwetek jej twórców i ich walki o dobro ojczyzny
 • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich
 • rozbudzanie zainteresowania własną przeszłością
 • upamiętnienie wydarzeń i postaci z historii Polski
 • organizatorami konkursu są nauczyciele historii
 • konkurs jest adresowany do uczniów klas IV -VIII Szkoły Podstawowej nr. 29
 • warunki uczestnictwa:

– Format pracy – dowolny.
– Technika pracy – dowolna.
– Każda praca powinna być podpisana (imię i nazwisko oraz klasa).
– Zgłaszana praca nie może być wcześniej publikowana w innych konkursach.
– Tematyka pracy powinna być ściśle związana z tematyką konkursu.
– Termin dostarczenia prac upływa 31 maja 2023 roku.
– Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 6 czerwca 2023 r.
– Członkowie komisji konkursowej wyłonią laureatów konkursu.
– Nagrody zostaną wręczone na apelu podsumowującym osiągnięcia drugiego półrocza.

 • Kryteria oceny:
  – zgodność z tematem i wymaganiami konkursu,
  – pomysłowość,
  – staranność wykonania,
  – dobór barw, materiałów,
  – kompozycja pracy.