180207 rekrutacja

180207 rekrutacja

W roku szkolnym 2019/2020 oprócz oddziałów ogólnodostępnych startujemy również z oddziałem sportowym o profilu tenisa stołowego! W dniu 1 marca 2019 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych.

Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego – BEZPOŚREDNI LINK DO SP29https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa/Offers/UnitDetails/22

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 1 marca 2019 r. o godz. 9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 15 marca 2019 r. o godz. 15.00. Zamknięcie naboru do oddziału sportowego nastąpi dnia 07 marca 2019 r. o godz. 15.00.

Strona dla rodziców będzie otwarta 1 marca 2019r. o godz. 9:00

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, musi zgłosić się do szkoły podstawowej w obwodzie. Dalszych informacji udzieli dyrektor szkoły.

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.

Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek.

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów integracyjnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2019

godz. 9:00 do 15.03.2019 godz.15:00

od 13.05.2019

godz. 9:00

do 21.05.2019

godz. 15:00

2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej

08.03.2019

16.05.2019

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

11.03.2019

godz. 15:00

17.05.2019

godz. 15:00

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 01.03.2019

do 29.03.2019

od 13.05.2019

do 24.05.2019

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

04.04.2019 godz. 15:00

31.05.2019

godz. 15:00

6.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 05.04.2019

godz. 9:00 do 09.04.2019 godz. 15:00

od 3.06.2019

godz. 9:00 do 06.06.2019

godz. 15:00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12.04.2019 godz.15:00

07.06.2019 godz.15:00

 

Załączniki:

Charakterystyka zajęć w klasie I oddziału sportowego o profilu tenisa stołowego

Zestaw prób sprawnościowych do klasy I oddziału sportowego