komunikat

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Szanowni Państwo, 

Od 25 kwietnia do 6 maja można składać wnioski o nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w nauce. Podobnie jak w roku ubiegłym nagrody przyznawane  będą w dwóch kategoriach:

  • Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych – przeznaczoną dla uczniów szkół podstawowych (od poziomu IV do VIII) i ponadpodstawowych z wyłączeniem szkół artystycznych, szkół branżowych I i II stopnia oraz szkół technicznych,

oraz

  • Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół technicznych i branżowych.

Podobnie jak w poprzedniej edycji różny będzie poziomu wymagań w kwestii osiągnięć kandydatów do obu wyróżnień, głównie średniej ocen, a warunkiem rozpatrywania zgłoszeń do obu Nagród jest wymóg legitymowania się kandydata tytułem finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych szczebla co najmniej wojewódzkiego organizowanych przez Kuratorium Oświaty i/lub znajdujących się w wykazie olimpiad i konkursów przedmiotowych i zawodowych zamieszczanych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Szczegóły dotyczące wymagań od zgłaszanych kandydatów znajdują się w załączonych Regulaminach i wnioskach.

Prosimy również o zwrócenie uwagi na dołączone do wniosków o Nagrodę klauzule RODO i oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, zarówno osób zgłaszających kandydatów, jak i samych kandydatów, a w przypadku kandydatów niepełnoletnich – ich rodziców lub opiekunów prawnych. Ich podpisanie przez ww. jest niezbędne dla formalnego zakwalifikowania wniosków do oceny przez Komisję.

Lista laureatów obu nagród zostanie upubliczniona w ostatniej dekadzie maja, a wręczenie nagród przewidujemy na początek czerwca. Forma uroczystości wręczenia Nagród będzie uzależniona od sytuacji pandemicznej w kraju i zaleceń dotyczących reżimu sanitarnego.

Sposób i termin składania wniosków:

  • termin składania wniosków, w roku szkolnym 2021/2022, ustala się od 25.04.2022 r. do 06.05.2022 r.
  • dyrektorzy oraz inne statutowe organy publicznych szkół i placówek oświatowych przesyłają w wersji elektronicznej skany wniosków oraz załączników na adres Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy: info@czestochowa.um.gov.pl oraz składają dodatkowo, w formie papierowej wraz z wymaganymi dokumentami, bezpośrednio w Urzędzie Miasta Częstochowy, w urnie znajdującej się przed portiernią Urzędu przy ul. Śląskiej II/13. W przypadku zgłoszenia do nagrody większej liczby uczniów z jednej szkoły, wniosek dla każdego ucznia, powinien być sporządzony oddzielnie  i złożony (również oddzielnie) w wersji e-mailowej i papierowej,
  • pozostałe podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów do nagrody tj. rodzice lub prawni opiekunowie, stowarzyszenia, organizacje, których celem jest rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, a także dyrektorzy i statutowe organy niepublicznych i publicznych dotowanych szkół,  składają wnioski wraz  z załącznikami w wersji papierowej, w punkcie kancelaryjnym Urzędu Miasta Częstochowy,  ul. Śląskiej 11/13 !