Autorzy: Elżbieta Woźniak, M. Blachnicka-Kajdzik

— — — — — — — — — — — — — —

Cele konkursu:

 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz wyobraźni dzieci.
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
 • Zapoznanie się z życiem i twórczością Mikołaja Kopernika

Konkurs zorganizowany jest w 550 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Tematyką prac jest postać i dokonania tego wielkiego astronoma. Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV-VIII.

Warunki uczestnictwa

 1. Format pracy – dowolny.
 2. Technika pracy – dowolna.
 3. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem, a także klasą do której uczeń uczęszcza.
 4. Zgłaszana praca nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana w innych konkursach.
 5. Tematyka pracy powinna być ściśle związana z tematyką konkursu.
 6. Termin dostarczenia prac upływa 31.03.2023. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15.04.2023.
 7. Członkowie komisji konkursowej wyłonią laureatów konkursu (I,II,III miejsce) oraz zdecydują o przyznaniu wyróżnień.
 8. Nagrody zostaną wręczone na apelu podsumowującym osiągnięcia drugiego półrocza.
 9. Kryteria oceny:
  zgodność z tematem i wymaganiami konkursu,
  pomysłowość,
  staranność wykonania,
  dobór barw, materiałów,
  kompozycja pracy.