190614 dok medyczna

190614 dok medyczna


Dokumentację medyczną można odebrać w sekretariacie pok. 14 
w  godz.  8:00  do  9:30  oraz od  12:00  do  13:30.

Dokumentację za pokwitowaniem odbiera rodzic ucznia lub uczeń posiadający upoważnienie podpisane przez rodzica.